Regulamin konkursu

„sielskie wesele"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Sielskie Wesele” („Konkurs”).

 

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Olmeka Creation House Konrad Mizera z siedzibą w Warszawie, ul. Lutniowa 23/302, NIP: 796-250-51-61.

 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest CEDC INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 51098, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.195.999.500,00 zł, NIP: 526-020-93-95 („CEDC” lub „Fundator”),

 

4. Konkurs rozpocznie się w dniu 19.04.2019 roku  i trwać będzie do 31.05.2019 roku do godziny 00:00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 20 dni roboczych po zakończeniu trwania konkursu.

 

6. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

a) jest pełnoletnia;

b) dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych;

c) zamierza zawrzeć związek małżeński w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego i zgodnie z tymi przepisami, tj. ślub cywilny, konkordatowy, konsularny lub wyznaniowy potwierdzony następnie przez USC, w terminie od dnia 07.06.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. oraz organizują przyjęcie weselne;

d) w terminie 19.04.2019 r. - 31.05.2019 r. wysłała wypełniony formularz zgłoszeniowy konkursu znajdujący się pod adresem www.weselezsoplica.pl w którym na-leży uzupełnić i/lub dodać:

(i) imię i nazwisko;

(ii) zaplanowaną datę i miejsce przyjęcia weselnego;

(iii) adres e-mail;

(iv) telefon kontaktowy;

(v) krótki opis wymarzonego przyjęcia weselnego - tekst musi mieć minimalnie 250 znaków i maksymalnie 1000 znaków;

(vi)  krótki film lub zdjęcie lub serię zdjęć – zgodnie z wytycznymi. Przesłany materiał nie może przekraczać 30 MB.

e) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraziła odpowiednie zgody, znajdujące się pod formularzem zgłoszeniowym, o treści:

 

„[TAK] [NIE]

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu, w tym informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, i akceptuję jego postanowienia.

 

[TAK] [NIE]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach moich danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym w celu uczestnictwa w konkursie marketingowym na zasadach opisanych w Regulaminie. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły wy-cofania zgody znajdują się w Regulaminie.

 

[TAK] [NIE]

Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na wszelkiego rodzaju materiałach i nośnikach, zwielokrotnianie go wszystkimi dostępnymi technikami, wprowadzania do pamięci komputerów i do sieci Internet, publikowanie we wszystkich możliwych środkach przekazu oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zgodnie z uzasadnionymi potrzebami CEDC oraz jednostek powiązanych i współpracujących (w szczególności PWW sp. z o.o. oraz B2B sp. z o.o.) w tym, między innymi, w zakresie działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej.

.

 

[TAK] [NIE]

Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie załączonego zdjęcia/serii zdjęć na zasadach opisanych w Regulaminie. Oświadczam jednocześnie, że osoby utrwalone na przesyłanym materiale również wyraziły zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach opisanych w Regulaminie.”

 

 

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).

 

8. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać tylko Uczestnik osobiście widniejący na filmie lub zdjęciu lub serii zdjęć. Wykrycie faktu dodania zdjęcia nieprzedstawiającego Uczestnika spowoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu.

 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

11. Zadaniem Uczestników jest nagranie krótkiego filmu lub zdjęcia lub serii zdjęć, na których Uczestnik wspólnie z osobą, z którą będzie wstępować w związek małżeński, przygotowuje swojego autorskiego drinka weselnego, którego bazą jest Soplica Szlachetna, co musi być widoczne na filmie. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie na filmie pary narzeczonych.

 

12. Jeden Uczestnik może zgłosić się tylko raz do udziału w konkursie.

 

13. Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze trzech autorów najciekawszych filmów. Kryteriami oceny będą: pomysł na napój, przepis, estetyka wykonania filmu, pomysł na scenariusz.

 

14. Wykonane filmy konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za filmy wykonane podczas konkursu.

 

15. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane tylko za pomocą formularza umieszczone-go na dedykowanej stronie internetowej: www.weselezsoplica.pl

 

16. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

17. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

 

18. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowych Zwycięzców.

 

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

 

1. Komisja konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców Konkursu.

 

2. Nagrodą w Konkursie jest bar z obsługą barmańską (2 profesjonalnych barmanów) i wyposażeniem barowym (m. in. maty, organizery, szkło, etc.) zorganizowanym w dniu i miejscu przyjęcia weselnego zwycięskiej pary o wartości 10.000,00 PLN brutto. Dodatkowo każda Zwycięska para otrzyma 150 butelek Soplicy Szlachetnej o pojemności 0,5 litra o wartości 2.450,50 PLN brutto.

 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 

5. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 10% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci za-liczenia na stosowny podatek dochodowy.

 

6. Nagroda zostanie dostarczona na koszt Fundatora w dniu i na miejsce przyjęcia weselnego, organizowanego przez zwycięską parę.

 

7. Zwycięzcy o wygranej w Konkursie zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub rozmowy telefonicznej na numer podany w formularzu. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać za pomocą wiadomości email na adres konkurs@weselezsoplica.pl swoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, data i miejsce przyjęcia weselnego, numer telefonu, numeru dokumentu tożsamości ze zdjęciem i terminu jego ważności,

 

     § 3. Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest CEDC.

 

2. W sytuacjach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@cedc.com.

 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

4. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozliczenia podatkowego Zwycięzców, rozpoznania reklamacji, przekazania Na-gród oraz zamieszczenia informacji o Zwycięzcach. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie nie-możność wzięcia udziału w Konkursie.

 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlmentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i organizacji przyjęcia weselnego Zwycięzców, podczas którego zostanie wręczona Nagroda, a także czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające prze-prowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów

 

9. Organizator może przekazywać dane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA - na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Google lub dane przetwarzane są przez subprocesorów Google - na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji na temat zabezpieczeń transferu danych na stronie internetowej Google w zakładkach właściwych dla prywatności oraz warunków świadczenia usług G-Suite.

 

10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

     § 4. Prawa autorskie

 

1. Z chwilą przekazania Organizatorowi Konkursu zgłoszenia, zawierającego film lub zdjęcie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Uczestnicy przenoszą na Funda-tora autorskie prawa majątkowe do zdjęcia lub serii zdjęć lub filmu zgłoszonego w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nagrania zdjęcia lub filmu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których film lub zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmu lub zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

2. Ponadto Uczestnicy upoważniają Fundatora do wykonywania praw zależnych do filmu lub zdjęcia, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych po-lach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi elementami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania prawa do integralności filmu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnienia Fundatora do dokonywania wszelkich zmian w treści filmu lub zdjęcia. Zwycięzcy rezygnują z zamieszczenia wraz z filmem informacji, że są ich autorami, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.

 

3.  Z chwilą zamieszczenia zdjęcia lub filmu konkursowego na Instagramie lub na Facebooku Uczestnicy udzielą Fundatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzysta-nie z autorskich praw majątkowych do zdjęcia konkursowego, udzielonej na czas nie-ograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego.

 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Fundatora

z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu zdjęć/filmów w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

 

 

     § 5. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.weselezsoplica.pl, w oraz w siedzibie Organizatora.

 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

 

3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.

 

4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres e-mail: konkurs@weselezsoplica.pl

 

5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację

 

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

2019  |  Wszelkie prawa zastrzeżone